ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๕. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมหมู่บ้านทับทิม
สยาม ๐๑
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓
/update :๒๒ มี.ค.๒๕๕๓

                  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๖. โครงการลานวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลคลองใหญ่
อ.แหลมงอบ จ.ตราด
วันที่ ๑๐ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓
/update:๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓
๑๗. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
จังหวัดตราด
ประจำปี ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ /update:๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓
๑๘. ขอเชิญร่วมงานย้อนยุคเที่ยวงานวันอนุรักษ์
มรดกไทย จังหวัดตราด
ประจำปี ๒๕๕๓
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ เที่ยวฟรี กินฟรี
กิจกรรมมากมาย /update:๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓
๒๐. ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "มรดกวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย"
update:๑๑ เมษายน ๒๕๕๓
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

จัดทำและออกแบบโดย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด

โทร.๐๓๙๕๒๓๙๔๘ โทรสาร ๐๓๙๕๒๓๙๗๐
E-mail:siwush_ps@yahoo.co.th