ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางมัจฉา ลีลาทรัพย์เลิศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป


นายศิวัช พูลศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                                      
นางสาวศศธร ใจซื่อ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จ้างเหมาบริการ

                                       
 นางเนาวรัตน์ บัวประหลาด
                           นายสุชาติ รมยานนท์                      น.ส.สุนทรี ยิสารคุณ
    
เจ้าหน้าที่ธุรการ                              พนักงานขับรถยนต์                              เจ้าที่บันทึกข้อมูล

Back