back

ที่ ตร ๐๐๓๑ /๓๗๔๐                                                                  ศาลากลางจังหวัดตราด
                                                                                                                                              ถนนราษฎร์นิยม จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

                                                                                                                         ๔      เมษายน ๒๕๕๐

เรื่อง ขอเชิญชวนสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย
เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด หัวหน้าส่วน ราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ          ผู้บังคับหน่วย ฝ่ายทหาร นายอำเภอ/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองตราด ผจก.สพพ.๑ อพท. นายก สอพต.          ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัดตราด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด องค์กรชุมชนคนตราด นายกสมาคม
         ท่องเที่ยวจังหวัดตราด
ส่งที่ส่งมาด้วย    ๑. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ฉบับ
                        ๒. ข้อความประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ฉบับ

                         ด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กระทรวงวัฒนธรรม
ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริม และสืบทอดงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนพร้อมใจกันแสดง
ความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งบ่งบอกเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ที่สืบทอดมาเป็นเวลาช้านาน ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่ประกอบอาชีพการทอผ้าพื้นเมือง
และเป็นการสานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรวมใจแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดพร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี รวมทั้งในพิธีการต่าง ๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป                           จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

                                                                                                                            ขอแสดงความนับถือ

           บุญช่วย เกิดสุคนธ์
                 (นายบุญช่วย เกิดสุคนธ์)
                 ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กลุ่มอำนวยการ งานบริหารทั่วไป โทร ., โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๐๓ , ๐ ๓๙๕๒ ๐๒๓๗ มท ๓๕๓๗๐
E-mail:siwush_ps@yahoo.co.th
http//www.siwush.th.gs

ที่ ตร ๐๐๓๑/๓๗๔๑                                                                              ศาลากลางจังหวัดตราด
                                                                                                                                                         ถนนราษฎร์นิยม จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐                                                                                                                                  ๔      เมษายน ๒๕๕๐
เรื่อง    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย
เรียน   นายกเทศมนตรีเมืองตราด, ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด และสื่อมวลชนท้องถิ่นทุกแขนง
สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ฉบับ
                         ๒. ข้อความประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ฉบับ

                         ด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กระทรวงวัฒนธรรม
ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริม และสืบทอดงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนพร้อมใจกันแสดงความ
จงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งบ่งบอกเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ที่สืบทอดมาเป็นเวลาช้านาน ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่ประกอบอาชีพการทอผ้าพื้นเมือง และเป็นการ
สานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรวมใจแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดตราดจึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยทุกคน พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทย ในโอกาสวันสำคัญ ๆ รวมทั้งในพิธีการต่าง ๆ หรือตามความเหมาะสม สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี รวมทั้งในพิธีการต่าง ๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                         
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันต่อไปด้วย

                                                                                                                                     ขอแสดงความนับถือ

                                  บุญช่วย เกิดสุคนธ์
                                    (นายบุญช่วย เกิดสุคนธ์)
                                     ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กลุ่มอำนวยการ งานบริหารทั่วไป โทร ., โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๐๓ , ๐ ๓๙๕๒ ๐๒๓๗ มท ๓๕๓๗๐
E – mail: siwush_ps@yahoo.co.th
Website:http//www.siwush.th.gs

ข้อความประชาสัมพันธ

                        ด้วยในปี พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลสำหรับปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาเที่ยว และเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระกียรติฯ เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวคิดในการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ให้เป็นที่รับรู้นอกเหนือจากการมีมิตรไมตรีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและความเต็มใจแล้ว การแต่งกายด้วยผ้าไทย
ยังบ่งบอกถึงความเป็นไทยและเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลายด้วย กระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนพร้อมใจกัน
แต่งกายด้วย ผ้าไทย ในโอกาสวันสำคัญ ๆ รวมทั้งในพิธีการต่าง ๆ หรือตามความเหมาะสม สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี รวมทั้งในพิธีการต่าง ๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทราบทั่วกัน
..................................

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
โทร. ,โทรสาร ๐๓๙๕๒๓๙๔๘ , ๐๓๙๕๒๓๙๗๐ มท ๓๕๓๗๐
E-mail:siwush_ps@yahoo.co.th
http//www.siwush.th.gs

BACK