ทีฆายุโก ทีฆายุกา ใช้ตัว ท ทหาร ไม่ใช่ ฑ มณโฑ

                       คำกล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
คำหนึ่งคือ คำกล่าวถวายพระพรให้มีพระชนมายุยืนนาน เมื่อจะถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา เมื่อจะถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
กล่าวว่า ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

                        คำว่า ทีฆายุ มาจากคำว่า ทีฆ (อ่านว่า ที - คะ) กับ อายุ   คำว่า ทีฆ เขียน  ท  ทหาร
สระอี ฆ ระฆัง ไม่ใช่ ฑ มณโฑ ทีฆ แปลว่า ยาว ทีฆายุ จึงแปลว่า อายุยาว, อายุยืน ในภาษาบาลี
คำว่า ทีฆายุโก เป็นคำเพศชาย ทีฆายุกา เป็นคำเพศหญิง แปลว่า ผู้มีอายุยืนยาว เมื่อจะเขียน
คำถวายพระพร ต้องเขียนให้ถูกเป็น ท ทหาร ไม่ใช่ ฑ มณโฑ

ที่มา : บทรายการวิทยุ "รู้ รัก ภาษาไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
          เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐