ข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่นจังหวัดตราด ประเภทต่าง ๆ

๑. ประเภท งานช่างฝีมือ และศิลปะการแสดง : ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓
๒. ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนดีเด่นระดับภูมิภาค(ตำบลท่าโสม)
๔. เพลงรำพา : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 

 

BACK