บทความ
ประวัติจังหวัดตราด     โดย ดร.ชลพรรษ ดวงนภา
...เผยแพร่ ๒๓ ก.พ.๒๕๕๓
ป่าวัฒนธรรมบ้านคลองพีด     โดย ดร.ชลพรรษ ดวงนภา
...เผยแพร่ ๒๓ ก.พ.๒๕๕๓
บทคัดย่อ การใช้หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในการจัดการป่าวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดตราด
โดย ดร.ชลพรรษ ดวงนภา

...เผยแพร่ ๒๓ ก.พ.๒๕๕๓
วิทยานิพนธ์ การใช้หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในการจัดการป่าวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดตราด
 โดย ดร.ชลพรรษ ดวงนภา
ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทอผ้าของ ชาวผู้ไทย โดย ดร.ชลพรรษ ดวงนภา
...เผยแพร่ ๒๗ พ.ค.๒๕๕๓
รอยสัก...จากความเชื่อ...สู่แฟชั่น   โดย  ดร.ชลพรรษ ดวงนภา
...เผยแพร่ ๓ มิ.ย.๒๕๕๓
สังคมไทย : สังคมพุทธ     โดย ดร.ชลพรรษ ดวงนภา
...เผยแพร่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓
การจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในท้องถิ่น  โดย ดร.ชลพรรษ ดวงนภา
...เผยแพร่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
พุทธศาสนาในการพัฒนาสังคมไทย โดย ดร.ชลพรรษ ดวงนภา ...เผยแพร่ ๑ ส.ค.๒๕๕๓
วิถีชีวิตชุมชนชาวริมฝั่งทะเลในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
โดย ดร.ชลพรรษ ดวงนภา ...เผยแพร่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๓

บทความ
เทคนิคการสอนดนตรีของครู "วีระ มนตรีวงษ์" โดย ดร.ชลพรรษ ดวงนภา
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔:ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...เผยแพร่ข้อมูล
ประเพณีปล่อยเรือ : วัฒนธรรมชายฝั่งจังหวัดตราด โดย ดร.ชลพรรษ ดวงนภา
๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ : ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...เผยแพร่ข้อมูล

ดนตรีไทยในหัวใจ “ อังคาร ลัดลอย ” โดย ดร.ชลพรรษ ดวงนภา
๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ : ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...เผยแพร่ข้อมูล

เหตุผล : ภาพยนตร์ธรรมะ รองชนะเลิศ อันดับ ๒  โดย ดร.ชลพรรษ ดวงนภา
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ : ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...เผยแพร่ข้อมูล

ผมสวยด้วยใบไม้...สูตรป้าหมู โดย ดร.ชลพรรษ ดวงนภา
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ : ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...เผยแพร่ข้อมูล