Hit Counter
 
 
 
 
 
การจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 
การขอจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์(ส่วนภูมิภาค)คุณสมบัติ

๑. วัด มูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ
๒. มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประกอบด้วย

- ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
เป็นประธาน
- รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ จำนวน ๒ รูป/คน
เป็นรองประธาน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ไม่น้อยจำนวน ๕ รูป/คน
เป็นเลขานุการ

๓. มีนักเรียน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๕ คนขึ้นไป
๔. มีครูผู้สอน จำนวน ๒ รูป/คน ต่อนักเรียน ๓๕ คน
๕. มีสถานที่เรียนเหมาะสม เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

ขั้นตอนการขอจัดตั้ง

๑. วัด มูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่จะขอจัดตั้งศูนย์ฯ กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอจดทะเบียน (แบบ ศพอ.๑) ยื่นให้เจ้าคณะตำบลเพื่อขอความเห็นชอบ
๒. เจ้าคณะตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบ และวัด มูลนิธิ ฯลฯ ยื่นต่อเจ้าคณะอำเภอเพื่อขอความเห็นชอบ
๓. เจ้าคณะอำเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และวัด มูลนิธิ ฯลฯ ยื่นต่อนายอำเภอเพื่อขอความเห็นชอบ
๔. เจ้าคณะจังหวัดให้ความเห็นชอบ และวัด มูลนิธิ ฯลฯ ส่งแบบฟอร์มขอจดทะเบียน (แบบ ศพอ.๑) ไปที่วัฒนธรรมจังหวัด
๕. วัฒนธรรมจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และแจ้งให้กรมศาสนาทราบ

แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียน (ในส่วนภูมิภาค)

๑. วัดจัดตั้งศูนย์/ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าคณะตำบล
๒. เจ้าคณะตำบลให้ความเห็นชอบ
๓. เจ้าคณะอำเภอให้ความเห็นชอบ
๔. นายอำเภอให้ความเห็นชอบ
๕. เจ้าคณะจังหวัดให้ความเห็นชอบวัดส่งคำขอจดทะเบียนให้ผู้ว่าฯ
๖. ผู้ว่าฯ รับจดทะเบียนโดยวัฒนธรรมจังหวัดเป็นนายทะเบียนดำเนินการ
๗. วัฒนธรรมจังหวัดรายงานการจดทะเบียน ให้กรมการศาสนาทราบ
๘. กรมศาสนาขึ้นทะเบียน/จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ศูนย์ฯ โดยผ่านวัฒนธรรมจังหวัด