(การอบรมมารยาทไทย) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้งามอย่างไทย ประจำปี ๒๕๕๖

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา  จัดกิจกรรมการอบรมมารยาทไทย โครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้งามอย่างไทย ประจำปี ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิวยะลา โดยมีครูอาจารย์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน
จากสถาน จำนวน ๓๙ โรง มีหลักสูตรการอบรม ดังนี้
          - การบรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาททางสังคม โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
          - การสาธิตการปฏิบัติมารยาทไทยตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
            จากคณะวิทยากรที่มีทักษะด้านมารยาทไทย
          - การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติมารยาทไทย
          - การจำลองสถานการณ์บทบาทสมมุติโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้มารยาทไทยมาใช้

           การดำเนินการจัดอบรมมารยาทไทย "โครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้งามอย่างไทย ประจำปี ๒๕๕๖" สำเร็จตามวัตถุประสงค์ คือ
ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปถ่ายทอด และขยายเครือข่ายด้านมารยาทไทยให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในสถานศึกษา ให้มีกิริยา มารยาทสุภาพเรียบร้อย
ที่พึงปฏิบัติในโอกาสต่อไป