สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร กิจกรรมการแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เนื่องในวันอนุรักษ์มดรกไทย ประจำปี ๒๕๕๘

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

ณ เวทีโรงงิ้ว บริเวณถนนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า เทศบาลเมืองยโสธร