จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

ได้ดำเนินกิจกรรมการแสดงศิลปะการแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในงาน

“ถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานถนนคนเดิน 

“เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า”

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งสร้างอาชีพและรายได้ของชุมชน

และเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน