สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจ ติดตามสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม

ทำให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเป็นการส่งเสริมร้านวีดิทัศน์ประเภทร้านเกมทุกแห่ง

ให้เป็นร้านเกมที่ปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษาค้นคว้าของเด็กและเยาวชนตลอดจนบุคคลทั่วไป

ณ เขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย

อำเภอป่าติ้ว และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร