สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี มาลัยข้าวตอก ประจำปี ๒๕๕๘


ในวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘


ณ  อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร