สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

โดยนางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด

ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ วัดอรัญญิกาวาส ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร