สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๘

ในการออกหน่วยบริการ ตามโครงการ “ยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม”

(จังหวัดเคลื่อนที่) และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

พอ.สว.โดยการนำเอากิจกรรมการสาธิตมารยาทไทยเพื่อรณรงค์สร้างค่านิยมไทยที่ดีงาม

และโครงการต้นกล้าวัฒนธรรมน้อมนำค่านิยมไทย นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านค่านิยม ๑๒ ประการ

เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในท้องถิ่น

 สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 ณ  โรงเรียนบ้านท่าสมอ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร