สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา

จัดกิจกรรมการอบรมมารยาทไทย  ยิ้มไหว้ ทักทายกัน

วันที่  ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ โรงเรียนทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด