สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีกร

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร

ในวันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร