สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

ในวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ วัดมหาธาตุ ( พระอารามหลวง ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร