การประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟและขบวนแห่บั้งไฟโบราณ

ในจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธรประจำปี ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ บริเวณข้างสนามกีฬา สวนพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร