สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

จัดนิทรรศการและการรับเกียรติบัตรการขึ้นทะเบียนประเพณีแห่มาลัย

ในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย