สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนศาสานาจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร

ในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) ชั้น ๒

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร