สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์

"ภาพยนตร์สั้น : เสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ "

จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอมืเองยโสธร จังหวัดยโสธร