สำนักงสานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดอบรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์

ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร

ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร