นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

ร่วมงานวางขันหมากเบ็งท้าวคำผง ( เจ้าเมืองอุบลราชธานี )

ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี