สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจ ติดตาม สถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๑ จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๘  

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

ในเขตพื้นที่ จังหวัดยโสธร