สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีอีสาน บุญคูณลาน ๒๕๕๘

อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร