สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการรวมพลังมทางศาสนา ศาสนานิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์

เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ หอประชุมวิถีอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร