การสัมมนา " การพัฒนาเมืองในประเทศไทยให้มีเอกลักษณ์ สู่เมืองไทย น่าอยู่ น่าเที่ยว"

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

ณ โรงแรมมิลาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น