จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

จังหวัดยโสธร แระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร