นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

เป็นวิทยากรการเสริมสร้างอัตลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ให้เข้าสู่ประชาชาคมอาเซียน

ในการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาชาคมอาเซียน

ในวันพฤหัสบดีที ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

ณ ห้องอมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค ยโสธร