สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ขอเชิญชวนและขอความร่วมมือ

รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน การแต่งกายด้วยผ้าไทย

ผ้าพื้นเมือง ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือหรือผ้าไหม

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยนิยมใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย

อันจะมีผลต่อรายได้ชุมชนในท้องถิ่น

และนำมาสู่การตระหนักรับรู้และความภาคภูมิใจใน "ผ้าไทย"

อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ