สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

ได้คัดสรรรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ระดับอำเภอ

ในโครงการรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร

อำเภอทรายมูล

ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗