สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสร

ได้จัดโครงการเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๘

ในการออกหน่วยบริการ ตามโครงการ “ยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ” (จังหวัดเคลื่อนที่) และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.โดยการนำเอากิจกรรมการสาธิตมารยาทไทย

 นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนา และการสาธิตศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน   

ของเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมในท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ณ โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ ๙ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร