สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร 

พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน

ออกตรวจประเมินร้านเกมที่สมัครเข้าร่วมโครงการร้านสีขาวเพื่อเยาวชน

จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๘

 ระหว่างวันที่ ๒๓ , ๒๕ และ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

จำนวน ๓๙ แห่ง