สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว (เพิ่มเติม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๒๔ –๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาส่งเสริม

พัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรให้เกิดเป็นรูปธรรม

ชัดเจน สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ซึ่งเป็นการส่งเสริม  สนับสนุนให้คนในชุมชน  สังคม

เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม

อันดีงามของท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธร ให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป