สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙ นาฬิกา ๒๙ นาที

ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร