พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดยโสธร


ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับ ๓ ดาว จำนวน  ๕  แห่ง


ในวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  


ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร