สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้รับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (รอบที่ ๒ )

โดยมี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ

และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับการตรวจราชการในครั้งนี้  ในภาคเช้าท่านผู้ตรวจได้เข้าผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

จากนั้นรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยรับการตรวจทั้ง ๔ จังหวัด และ

ในช่วงเย็นได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและเยี่ยมชม CPOT ของทั้ง ๙ อำเภอ

ท่านผู้ตรวจได้เข้ากราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดยโสธร/เข้าเยี่ยมชมวิมานพญาแถน

และตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้าน รักษาศีล ๕ ณ วัดอุตมังคลาราม อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  

 ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องมรกต โรงแรม เจ.พี เอ็มเมอร์รัลด์ ยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร