สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมพิธีกวนข้าวทิพยถวายเป็นพุทธบูช์ในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

ในวันในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

ณ วัดอัมพวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร