ด้วย สำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

ได้ตรวจสอบพื้นที่แหล่งโบราณคดี ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร

เพื่อออกตรวจ ติดตาม ดูแล โบราณสถาน ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๘ 

ซึ่งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ ตาม พรบ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒)

เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์

รวมทั้งการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่อไป