สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร

ได้จัดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร

ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร