สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้มอบเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (ชั้น ๓)

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร