สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้มอบเกียรติบัตรการประกวดหนังสั้น

หัวข้อ "ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ"

ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร

ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร