ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม


                          ๑ ปรัชญา
                     (๑) วัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  สร้างจิตสำนึก  ค่านิยม  คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามของคนในชาติ
                     (๒) วัฒนธรรมเป็นทุนและพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  และคุณภาพชีวิต
                     (๓) วัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในชาติและนานาชาติ

๒ วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรในการบูรณาการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ประชาชน  เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และมีวิถีชีวิตที่ดีงาม
บนพื้นฐานวัฒนธรรม  นำสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”
                             ๓ วัตถุประสงค์
                    (๑) เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  ให้สอดคล้องและสนองต่อภารกิจตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาราจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ยุทธศาสตร์ชาติ  และนโยบายรัฐบาล
                    (๒) เพื่อบูรณาการมิติทางศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชน
                    (๓) เพื่อสร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการดำเนินงานด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
                    (๔) เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม  ประสานและบูรณาการการดำเนินงานด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และประชาชน
                    (๕) เพื่อเสริมสร้างศักดิ์ศรี  ความเสมอภาค  ความสมานฉันท์ และสันติสุขแก่คนทุกกลุ่ม ทั้งระดับครอบครัว  ชุมชน  ประเทศและสังคมโลก
                             พันธกิจ
                   (๑) ทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมของชาติ    และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ให้มีการ
สืบทอด  และพัฒนาอย่างยั่งยืน
                   (๒) บูรณาการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ประชาชนและชุมชน
                   (๓) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งระดับชุมชน  ท้องถิ่น  ชาติและนานาชาติ  ด้วยมิติทางวัฒนธรรม
                   (๔) บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์ความรู้  และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก

๕  ยุทธศาสตร์
                   (๑) รักษา  สืบทอด  วัฒนธรรมของชาติ  และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง
                   (๒) สร้างค่านิยม  จิตสำนึก  และภูมิปัญญาไทย
                   (๓) นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคม  และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
                   (๔) บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
           เป้าหมาย
                   (๑) ธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
                             - แต่ละท้องถิ่นสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง 
                             - มีกิจกรรมระดับชาติที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
                   (๒) ประชากรโดยส่วนรวม  มีคุณภาพ  มีความสามารถ  มีความเข้าใจในรากฐานทางวัฒนธรรมของตน  และนำมาใช้ในการดำรงชีวิต 
                             - ประชาชน  มีจิตสำนึกและดำรงชีวิตตามรากฐานทางวัฒนธรรมของตนและรู้เท่าทันโลก
                             - มีเว็บไซต์  เผยแพร่ศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมสู่เด็ก  เยาวชน  และประชาชน
                             - แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ  และชุมชนท้องถิ่น  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
                             - มีพิพิธภัณฑ์ชนชาติไทย  หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  หอสมุดแห่งชาติแห่งชาติ
                   (๓) สังคมมีความสมานฉันท์  ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม  และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานวัฒนธรรม  อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี
                             - ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  เพื่อสร้างสรรค์ความสมานฉันท์  และเอื้ออาทรต่อกัน
                             - มีศูนย์วัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน  สำหรับบริการกิจกรรมทางวัฒนธรรม
                             - มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นทุกภาค  และภูมิปัญญาไทยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
                   (๔) สถาบันทางสังคม  เช่น  สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันทางศาสนา ฯลฯ มีความเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนา
                             - เกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ
                             - มีระบบฐานข้อมูลทางด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  สำหรับบริหารจัดการการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและให้บริการประชาชน