ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร

 

 

 วิสัยทัศน์  (Vision) 
“ยโสธรน่าอยู่    การเกษตรปลอดภัย   เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล” 
๒  พันธกิจ  (Mission)
๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตร เป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์   ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม
และให้มีมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
๒. ส่งเสริมและพัฒนา / สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ มีเอกลักษณ์  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักครบวงจรและให้สามารถ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตลอดปี   รวมทั้งส่งเสริมการค้า  และการลงทุน
๓.  ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและเศรษฐกิจฐานรากตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  มีสุขภาวะที่ดี  สภาพแวดล้อมดี   มีความปลอดภัย /  มีความสะดวกในการดำรงชีวิต  
การประกอบอาชีพและให้สังคมชุมชนเข้มแข็ง
๕.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๓  ยุทธศาสตร์   แยกเป็น  ๙  ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบงวงจร
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  การค้า  และการลงทุน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยกระดับคุณภาพชีวิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๘  เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๙  บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทุกภาคส่วน