ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี๒๕๕๘ (รอบที่ ๑ )

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ

วันศุกรที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร