c

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แนวนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
แผนปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๘
แผนปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงาน ๒๕๕๖

ประเพณีจุดไฟตูมกาในคืนวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


http://m-culture.in.th/region

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชฎัชศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชฏัชอุบลราชานี

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Free Web Site Counters 

   

 


 

@ กำหนดการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ถวายวัดพระอารามหลวง จำนวน ๒ แห่ง
ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร

๑. วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ผู้ได้รับพระราชทาน คือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กำหนดการพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน  ในวันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

๒. วัดศรีธรรมาราม (ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ผู้ได้รับพระราชทาน คือ นายปองไชย  ไชยสุทธิเมธีกุล
กำหนดการพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน  ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ รายละเอียด

  @ ขอเชิญประกวดภาพประวัติศาสตร์ และภาพพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประจำปี ๒๕๕๘ รายละเอียด
 

@ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน สามารถรับบริการผ่านเว็บไซต์ (Website) ดังนี้

๑. เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ https://www.egov.go.th

๒. ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดตามราชการผ่านเว็บไซต์ https://info.go.th

๓. ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ https://data.go.th

  @ ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในเทศกาลถือศีลกินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ ร่วมสืบสาน วิถีถิ่น วิถีไทย หัวข้อ "อิ่มบุญทั่วไทย เก็บภาพประทับใจ เทศกาลถือศีลกินเจ ๒๕๕๘ " ชิงรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ รายละเอียด

 

@ ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีอีสานตำนานสู่การท่องเที่ยงยโสธร กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในงาน "ถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า" (ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศใ ๒๕๕๙)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด

  @ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ออนไลด์ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ รายละเอียด
  @ ขอเชิญ... ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ รายละเอียด
  @ ขอเชิญ... เข้าร่วมประกวดถ่ายภาพ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน ชิงรางวัลโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรวสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ฺรายละเอียด
  @ กำหนดการพิธีพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙ นาฬิกา ๒๙ นาที รายละเอียด
  @ ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเภทเด็กและประเภทเยาวชน ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทบุคคล ประเภทสถานศึกษา และประเภทองค์กร/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร รายละเอียด
  @ ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ ปีท่องเที่ยว วิถีไทย ๒๕๕๘ รายละเอียด
  @ ประกาศ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรรับสมัครจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครพนักงานทำความสะอาด รายละเอียด ใบสมัคร
  @ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดศรีธาตุ ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  รายละเอียด  
  @ กิจกรรมการแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เนื่องในวันอนุรักษ์มดรกไทย ประจำปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ เวทีโรงงิ้ว บริเวณถนนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า เทศบาลเมืองยโสธร รายละเอียด
  @ กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร รายละเอียด
 

@ ผลการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การเสริมสร้างค่านิยมไทย ๑๒ ประการ" จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

รางวัลชนะเลิศ ทีม พะยอมมีเดีย โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ชื่อเรื่อง หนังสือเล่มเล็ก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทีม วัยทีนเด็กวัด โรงเรียนทรายมูลวิทยา ชื่อเรื่อง คำสอนพ่อ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทีม พะยอมฟิล์ม โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ชื่อเรื่อง เปลี่ยน

  @ ปฏิทินการแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงาน "ถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร ณ เวทีโรงงิ้ว งานถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
ร่
 
 

ด้วยศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นที่จัดสถานที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชน องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้ บริเวณวัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และต้อบรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม เจ พี เอ็มเมอร์รัลด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นางสุนันทา มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และท่านพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด รายละเอียด

 

ด้วยจังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  ในฐานะที่กำกับดูแลงานด้านภาพยนต์และวีดิทัศน์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๘  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในสถานประกอบกิจการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องอมราวดี๑ โรงแรมกรีนปาร์คแกรนด์ยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  โดยมี นายวีระวัฒน์  วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานในพิธี รายละเอียด

  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  ได้รับมอบหมายภารกิจ ฝ่ายพิธีสงฆ์ในพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก    ในวันพุธที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร โดยมีนายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานในพิธี รายละเอียด                                      
 

ด้วยจังหวัดยโสธร  ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘, รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘, รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ และ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรให้เกิดเป็นรูปธรรม ชัดเจน สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการส่งเสริม  สนับสนุนให้คนในชุมชน  สังคม เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธร ให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในการออกหน่วยบริการตามโครงการ “เพิ่มรอยยิ้ม  เติมความสุข ให้คนยโสธร” (จังหวัดเคลื่อนที่) และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยการนำเอากิจกรรมการสาธิตมารยาทไทยเพื่อรณรงค์สร้างค่านิยมไทยที่ดีงาม และโครงการต้นกล้าวัฒนธรรมน้อมนำค่านิยมไทย นิทรรศการเผยแพร่ความรู้  ด้านค่านิยม ๑๒ ประการ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในท้องถิ่น  สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองสามารถ   นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม ตำบลกู่จาน อำเภอ  คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีผู้ร่วมกิจกรรม ๒๕๐ คน รายละเอียด

 

ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จำนวน ๒๒ คน ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ" ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ออกตรวจ ติดตามสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ   ได้มีส่วนร่วม  ในร้านเกมทุกแห่ง ให้เป็นร้านเกมที่ปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษา ค้นคว้า ของเด็กและเยาวชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ณ เขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

เมื่อวันเสาร์ที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  นางพวงคำ  ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร     พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ภาคเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ภาคค่ำร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานพิธี รายะเอียด

 

เมื่อวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในช่วงเวลา ๑๖.๐๐ น.มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และยังจะมีการแสดงหมอลำเพลิน บริเวณลานหน้าพระธาตุอานนท์ เพื่อสมโภชองค์พระธาตุอานนท์ รายละเอียด

  เมื่อวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๙ น. ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จัดพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์และสมโภชองค์พระธาตุพระอานนท์เฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี รายละเอียด
  นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมงานวางขันหมากเบ็งท้าวคำผง ( เจ้าเมืองอุบลราชธานี ) ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด
  นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนพรรษาฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๕๐ น. ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งปแระเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดมหาธาตุ ( พระอารามหลวง ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

  นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร แถลงข่าวก ารจัดกิจกรรมโครงการ " ยโสธรน้อมรำลึก ๖๐ ปี ตามรอยพระบาทที่ยาตรา " ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหหวัดยโสธร (หลังใหม่) ชั้น ๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม และพุทธศาสนิกชนในชุมชนวัดสิงห์ท่า จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีถิ่น วิถีไทย ทำบุญตักบาตรย้อนยุค ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร จำนวน ๑๒๓ คน ในวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณถนนคนเดิน หน้าวัดสิงห์ท่า อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เวลา ๐๗.๐๐ น. รายละเอียด
 

นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ๙ ปี ๙ อำเภอ ๙ วัด ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร รายละเอียด

  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร
เทโวโรหณะ วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ วัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมพิธีกวนข้าวทิพยถวายเป็นพุทธบูช์ในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ วัดอัมพวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิถีอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุคในการดำเนินการโครงการถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณถนน หน้าวัดสิงห์ท่า เวลา ๐๗.๐๐ น. ทุกวันพุธของสัปดาห์ รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมเทศกาลถือศีลกินเจ สืบสาน วิถีถิ่น วิถีไทย "อิ่มบุญทั่วไทย เทศกาลถือศีลกินเจ ๒๕๕๘ " ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  ณ มูลนิธิรวมสามัคคียโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะ สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิถีอีสาน  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ต้อนรับ นายบุญธรรม สุขขีเกษม ผู้ว่าราชการจัหวัดยโสธร นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนายวิบูลย์ วัฒนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เนื่องในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) และ อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (เจ้าเมืองคนแรก) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้มอบเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (ชั้น ๓) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร รายละเอียด
  จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานจังหวัดยโัดยโสธร ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยและพิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
 

นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรการเสริมสร้างอัตลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ให้เข้าสู่ประชาชาคมอาเซียน ในการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาชาคมอาเซียน ในวันพฤหัสบดีที ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องอมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจ ติดตาม สถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๑ จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๘  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่ จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินกิจกรรมการแสดงศิลปะการแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในงาน “ถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานถนนคนเดิน  “เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งสร้างอาชีพและรายได้ของชุมชน และเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน รายละเอียด

   สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุคในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณถนน หน้าวัดสิงห์ท่า เวลา ๐๗.๐๐ น. ทุกวันพุธของสัปดาห์ รายละเอียด
 

นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมสัมมนา " การพัฒนาเมืองในประเทศไทยให้มีเอกลักษณ์ สู่เมืองไทย น่าอยู่ น่าเที่ยว" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิลาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนศาสานาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) ชั้น ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจั,งหวัดยโสธร จัดนิทรรศการและการรับเกียรติบัตรการขึ้นทะเบียนประเพณีแห่มาลัย ในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รายละเอียด

  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้รับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ (รอบที่ ๒ ) นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ โดยมี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับการตรวจราชการในครั้งนี้  จังหวัดยโสธร  ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องมรกต โรงแรม เจ.พี เอ็มเมอร์รัลด์ ยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมปั่นจักยานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ " Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ " ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการรวมพลังมทางศาสนา ศาสนานิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิถีอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานถนนคนเดิน การแสดงเพลงกล่อมลูก จากบ้านทุ่งแต้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วงกั๊บแก๊บ จากบ้านสำราญ และการจัดแสดงนิทรรศการผ้าไทย ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณถนนคนเดิน เมือเก่า ๒๐๐ ปี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุคในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ณ บริเวณถนน หน้าวัดสิงห์ท่า   เวลา  ๐๗.๐๐ น. ทุกวันพุธของสัปดาห์ รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิถีอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมซ้อมปั่นจักยานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ " Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ " ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซ้อมย่อย ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙ นาฬิกา ๒๙ นาที ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พิธีบวงสรวงย้ายแม่พระธรณี คารวะพระภูมิเจ้าที่ โครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดยโสธร วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ริมทวนสวนสาธาณพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา จัดกิจกรรมการอบรมมารยาทไทย  ยิ้มไหว้ ทักทายกัน วันที่  ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
 

 สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุคในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณถนน หน้าวัดสิงห์ท่า เวลา ๐๗.๐๐ น. ทุกวันพุธของสัปดาห์ รายละเอียด

 

นางพวง คำทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรได้ร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิถีอีสาน  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธียกยอดฉัตร องค์พระมหาเจดีย์ ในวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดบ้านเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีกร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร ในวันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา จัดกิจกรรมการอบรมมารยาทไทย  ยิ้มไหว้ ทักทายกัน
วันที่  ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีรับผ้าไตรและพระฉายาลักษณ์พระราชทาน เจริญพระพุทธมนต์เนื่องนพเคราะห์และพิธีสืบดวงชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ปิ่นเกล้า โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๘ ในการออกหน่วยบริการ ตามโครงการ “ยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม” (จังหวัดเคลื่อนที่) และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยการนำเอากิจกรรมการสาธิตมารยาทไทยเพื่อรณรงค์สร้างค่านิยมไทยที่ดีงาม และโครงการต้นกล้าวัฒนธรรมน้อมนำค่านิยมไทย นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านค่านิยม ๑๒ ประการ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในท้องถิ่น  สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนบ้านท่าสมอ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  มีผู้ร่วมกิจกรรม ๒๕๐ คน รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจ ติดตามสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเป็นการส่งเสริมร้านวีดิทัศน์ประเภทร้านเกมทุกแห่ง ให้เป็นร้านเกมที่ปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษาค้นคว้าของเด็กและเยาวชนตลอดจนบุคคลทั่วไป ณ เขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอ ป่าติ้ว และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินกิจกรรมการแสดงศิลปะการแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในงาน “ถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานถนนคนเดิน  “เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งสร้างอาชีพและรายได้ของชุมชน และเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้มอบเกียรติบัตรโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับ ๓ ดาว จำนวน  ๕  แห่ง ในวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๔ –๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาส่งเสริม พัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรให้เกิดเป็นรูปธรรม ชัดเจน สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการส่งเสริม  สนับสนุนให้คนในชุมชน  สังคม เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธร ให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป รายละเอียด

  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ขอเชิญชวนและขอความร่วมมือรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือหรือผ้าไหม เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยนิยมใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย อันจะมีผลต่อรายได้ชุมชนในท้องถิ่น และนำมาสู่การตระหนักรับรู้และความภาคภูมิใจใน "ผ้าไทย" อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ รายละเอียด
  สำนักงสานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดอบรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร รายละเอียด
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยนางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วัดอรัญญิกาวาส ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในทศกาลวันวิสาขบชา ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วัดมหาธาตุ ( พระอารามหลวง ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

โครงการประชุมสัมมนารณรงค์การใช้ผ้าไทย ในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสร ได้จัดโครงการเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๘ ในการออกหน่วยบริการ ตามโครงการ “ยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ” (จังหวัดเคลื่อนที่) และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.โดยการนำเอากิจกรรมการสาธิตมารยาทไทย นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนา และการสาธิตศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ของเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมในท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ ๙ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดการประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟและขบวนแห่บั้งไฟโบราณ ในจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธรประจำปี ๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดการประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟและขบวนแห่บั้งไฟโบราณ ในจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธรประจำปี ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณข้างสนามกีฬา สวนพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรได้ร่วมงานถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิถีอีสาน  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร การดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

 

สำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ตรวจสอบพื้นที่แหล่งโบราณคดี ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อออกตรวจ ติดตาม ดูแล โบราณสถาน ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๘  ซึ่งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ ตาม พรบ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒) เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่อไป รายละเอียด

  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เนื่องในวันอนุรักษ์มดรกไทย ประจำปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ เวทีโรงงิ้ว บริเวณถนนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า เทศบาลเมืองยโสธร รายละเอียด
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้มอบเกียรติบัตรการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ" ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน ออกตรวจประเมินร้านเกมที่สมัครเข้าร่วมโครงการร้านสีขาวเพื่อเยาวชน จังหวัดยโสธร ประจำปี 2558  ระหว่างวันที่ 23 ,๒5 และ 26 มีนาคม ๒๕58 จำนวน 39 แห่ง  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเป็นการส่งเสริมร้านวีดิทัศน์ประเภทร้านเกมทุกแห่ง ให้เป็นร้านเกมที่ปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษาค้นคว้าของเด็กและเยาวชนตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยมีเป้าหมายร้านเกมผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นร้านเกมสีขาว ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนร้านเกมที่สมัครมาทั้งหมด ซึ่งจะได้มอบเกียรติบัตรและสติ๊กเกอร์ให้แก่ร้านที่ผ่านเกณฑ์ รายละเอียด  

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้รับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ (รอบที่ ๑ ) นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ วันศุกรที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ "ภาพยนตร์สั้น : เสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ " จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีมาลัยข้าวตอก ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รายละเอียด
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร แระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร รายละเอียด

 

นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายจีรชัย วงศ์ชารี วัฒนธรรมอำเภอเลิงนกทา ได้ร่วมงานlสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีอีสาน บุญคูณลาน ๒๕๕๘ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รายละเอียด

     
 ดูเพิ่มเติม

 

 

 

เงื่อนไขการประกอบกิจการและบทลงโทษบทกำหนดโทษของร้านวีดิทัศน ์
(ร้านเกมและร้านคาราโอเกะ)
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์เกมการเล่น รายละเอียด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์คาราโอเกะ รายละเอียด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า-แลกเปลี่ยน-หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ รายละเอียด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า-แลกเปลี่ยน-หรือจำหน่ายภาพยนตร์ รายละเอียด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ รายละเอียด
การขอใบแทนใบอนุญาต รายละเอียด
การขอเพิ่มขนาดพื้นที่ของสถานประกอบกิจการให้เช่า-แลกเปลี่ยน-หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ รายละเอียด
การขอเพิ่มขนาดพื้นที่ของสถานประกอบกิจการให้เช่า-แลกเปลี่ยน-หรือจำหน่ายภาพยนตร์ รายละเอียด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์เกมการเล่น รายละเอียด
การขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์คาราโอเกะ รายละเอียด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า-แลกเปลี่ยน-หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ รายละเอียด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า-แลกเปลี่ยน-หรือจำหน่ายภาพยนตร์ รายละเอียด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ รายละเอียด
การขอเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น) รายละเอียด
การขอเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ) รายละเอียด
การจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รายละเอียด
การจดทะเบียนจัดตั้งหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา รายละเอียด
การรับจดแจ้งเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม-ระดับสภาวัฒนธรรมตำบล-อำเภอ-จังหวัด รายละเอียด
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับสภาวัฒนธรรมจังหวัด-อำเภอ-ตำบล รายละเอียด
การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ รรายละเอียด
การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ รายละเอียด
การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ รายละเอียด
การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ รายละเอียด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบกิจการ
ใบแจ้งเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการบริการในร้านวีิดิทัศน์ รายละเอียด
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดเวลาการปิดภาคการศึกษา ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต และการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดูรายละเอียด
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดูรายละเอียด
กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดูรายละเอียด
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องกำหนดแบบคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ ดูรายละเอียด
กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ แและวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๒ ดูรายละเอียด
แบบคำขอใบอนุญาต กรณีประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ดูรายละเอียด
กฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดูรายละเอียด
แบบคำขอใบอนุญาต กรณีประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ดูรายละเอียด
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการภาพยนตร์และกิจการวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดูรายละเอียด
ระเบียบคณะกรรมการฯ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบความผิด พ.ศ. ๒๕๕๒ ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มภาพถ่ายประกอบความคิดเห็นการขออนุญาตประกอบกิจการ
รูปถ่ายประกอบแบบรายงานความเห็น (เกม) ดูรายละเอียด
รูปถ่ายประกอบแบบรายงานความเห็น (คาราโอเกะ) ดูรายละเอียด
รูปถ่ายประกอบแบบรายงานความเห็น (ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์) ดูรายละเอียด
รูปถ่ายประกอบแบบรายงานความเห็น (โรงภาพยนตร์) ดูรายละเอียด

 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘
   e-mail : yasothon@m-culture.go.th
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นายสมศักดิ์ ฟสาโดด  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
    e:mail : sadod2@hotmail.com
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
e:mail : april15noom@gmail.com


 

ประวัติลายผ้าขิต

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชา "สัมมาวาจา"ด้วยการลงนามในเว็บไซต์ ww.bethai.org