สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม

สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มกราคม

ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ชั้น ๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินโครงการสืบทอดมรกดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ก ิจกรรมบทร้องพื้นบ้านกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร

ในวันที่ ๑๔ ๒๕๕๘ ณ ห้องมณีนพเก้า โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรมจังหวัดยโสธร จัดดำเนินงานประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ประจำปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ในวันอังคารมี่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมโครงการรักษ์วัฒนธรรมไทย

ในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๘

ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนสาธารณะพญาแถน

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอีย

โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. ๒๕๕๘

ในวันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - วันพฤหัสบดีที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนาค่านิยม และวะฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๖ ธันวาคาม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมมณีนพเก้า ๑ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสร

ได้จัดโครงการเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๘

ในการออกหน่วยบริการ ตามโครงการ “ยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ” (จังหวัดเคลื่อนที่) และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.

โดยการนำเอากิจกรรมการสาธิตมารยาทไทย

 นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนา และการสาธิตศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน   

ของเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมในท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมงานคอนเสริ์ตเวทีไทย เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป

ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รายละเ

สำนักงานวัฒนะรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ราย

นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

ได้จัดโครงการเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๘

ในการออกหน่วยบริการ ตามโครงการ “ยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ” (จังหวัดเคลื่อนที่)

และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.โดยการนำเอากิจกรรมการสาธิตมารยาทไทย 

นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนา และการสาธิตศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน   ของเครือข่ายวัฒนธรรม

  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในท้องถิ่น

สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จัง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุค

ในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณถนน หน้าวัดสิงห์ท่า   เวลา  ๐๗.๐๐ น. ทุกวันพุธของสัปดาห์

และเผยแพร่ค่านิยมไทย ๑๒ ประการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

และปลูกจิตสำนึกเรื่องค่านิยม ๑๒ ประการแก่เด็ก เยาวชน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

เพื่อดำรงความเป็นเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี และความมั่นคงของชาติ รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป

ในวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย

และโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ในวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)

ตำบลในเมือง อำเภอมเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ นางสมบัติ ภูคำ

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดมหาธาตุ ( พระอารามหลวง )

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ชั้น ๓ รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุคในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณถนน หน้าวัดสิงห์ท่า   เวลา  ๐๗.๐๐ น. ทุกวันพุธของสัปดาห์และเผยแพร่ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกเรื่องค่านิยม ๑๒ ประการแก่เด็ก เยาวชนให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเพื่อดำรงความเป็นเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี และความมั่นคงของชาติรวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจติดตามสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์

ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวิดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ในวันที่ ๒๒ และ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ เขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอป่าติ้ว อำเภอไทยเจริญ

อำเภอเลิงนกทา อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รายละเอี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันปิยมหาราช

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ของ นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดศรีธรรมาราม ( พระอารามหลวง ) ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรร่วมทำบุญตักบาตรเทโวรหณะ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุ ( พระอารามหลวง )

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น "จุดไฟตูมกา"

ในคืนวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร วันพุธที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๗

ณ  วัดบูรพา   บ้านทุ่งแต้  ตำบลทุ่งแต้  อำเภอเมืองยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร และเจริญพระพุทธมนต์

เป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ในวันพุธที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ น.

ณ วัดสิง์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมแนวทางการขอใบอนุญาต / การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ.๒๕๕๑ ในวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหา3รส่วนจังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวิถีอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นโครงการในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่   สมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักษาศีล ๕ โดยเริ่มจาก หน่วยเล็กๆ ของครอบครัว  รักษาศีล ๕ จนถึงหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้ครอบคลุม  ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่มุ่งเน้นนำมิติศาสนาและวัฒนธรรม สร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ในวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้รับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสุรีย์รััตน์ วงศ์เสงี่ยม เพื่อติดตามแผนการตรวจราชการ ครั้งที่ ๒ ของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ เขตพื้นที่จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการรวมพลังสมาวัฒนธรรมเสริมสร้างไมตรีในสังคมไทย และการจัดเวทีประชาคมสร้างควมปองดรองโดยมิติวัฒนธรรมในระดับจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจ ติดตามสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวิดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ เขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอทายมูล อำเภอมหาชนะชัย อำเภอไทยเจริญ และเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รายละเอียด
จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนศาสนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลาง (หลังใหม่) ชั้น ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
จัดประชุมปรองดองสมานฉันท์ ตามโครงการ/กิจกรรมในมิติทางศาสน ที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนมีแผนดำเนินการในพื้นที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน ศาลากลางศาลากลาง (หลังเก่า) ชั้น ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย  มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ( จังหวัดยโสธร ) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเจริญธานี ถนนหน้าเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "หัตศิลป์แม่นิรมิตเมือง" เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๙ -๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณสวนอัมพร กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการรวมพลังมทางศาสนา ศาสนานิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวิถีอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจ ติดตามสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวิดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ เขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอทายมูล และมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙ นาฬิกา ๙ นาที ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
โครงการการสร้างคนดีสู่สังคมค่ายคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าหนองไคร้  ตำบลหนองหิน  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร เพื่อปลูกจิตสำนึกคนในชาติให้ยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนา ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
จังหวัดยโสธร โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดเวทีเสวนา "สร้างความสุขอย่างยั่งยืนระดับจังหวัด" แนวทางการปฏิรูป กลุ่มที่ ๒ การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ อันได้แก่ นักการเมือง ข้าราชการ และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ในวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิถีอีสาน จังหวัดยโสธร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัด โครงการอบรมมารยาทไทยในสถานศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ๑๐ แห่ง รายละเอียด
จังหวัดยโสธร โดย สำนักงานวัฒนธนนมจังหวัดยโสธร จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คืนความสุขสู่คนเมืองยศ จังหวัดยโสธร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ เขตพื้นที่ ๙ อำเภอ จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการการเรียนรู้ศาสนพิธีกร เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ในวัี่นพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการการเรียนรู้ศาสนพิธีกร เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ในวันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดอุตมังคลาราม ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจ ติดตามสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวิดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าด้วยเรื่อง ห้ามมีให้มีการพนันที่ผิดกฏหมาย การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ เขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอทรายมูล อำเภอไทยเจริญ และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการการเรียนรู้ศาสนพิธีกร เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ในวันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการการเรียนรู้ศาสนพิธีกร เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจ / ติดตาม / ประเมินผล ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มิถุายน ๒๕๕๗ ณ วัดในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร รายละเอียด
จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมในงานถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า " คืนความสุขสู่คนเมืองยศ " ในช่วงเย็น เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๐.๓๐ น. ในวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุคในงานถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า " คืนความสุขสู่คนเมืองยศ " ในช่วงเช้า เวลา ๐๖.๓๐ น. - ๐๗.๐๐ น. ในวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมงานคืนความสุขสู่คนเมืองยศ กรมทหารราบที่ ๑๖ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำพื้นที่จังหวัดยโสธร ในวันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ กรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา บ้านเดิด ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจ ติดตามสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวิดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ เขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย ป่าติ้ว ไทยเจริญ และอำเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า  เวลา ๑๘.๐๐ น. ของทุกวันพุธของสัปดาห์ ภายใต้  concept  :  ROAD OF LOVE ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  ได้จัดโครงการเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ในการออกหน่วยบริการ ตามโครงการ “ยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ” (จังหวัดเคลื่อนที่) และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.โดยการนำเอากิจกรรมการสาธิตมารยาทไทย นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนา และการสาธิตศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน          ของเครือข่ายวัฒนธรรม  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุค ในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน เมืองเก่า  ๒๐๐ ปี  บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในวันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณถนนหน้าวัดสิงห์ท่า - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เวลา ๐๗.๐๐ น. ของทุกวันพุธของสัปดาห์ ภายใต้  concept  :  ROAD OF LOVE รายละเอียด
กิจกรรมท่องเที่ยว "ช่วงหนึ่งของชีวิตที่งดงาม... บนเส้นทางบุญทั่วไทย" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ณ วัดพระพุทธบาทยโสธร ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดงานวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
จังหวัดยโสธร จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณเขตเทศบาลเมืองยโสธร รายละเอียด
นางสมรัก  ศรีคง  วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรได้ร่วมงานถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร วันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวิถีอีสาน  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุค ในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน เมืองเก่า  ๒๐๐ ปี  บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณถนนหน้าวัดสิงห์ท่า - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เวลา ๐๗.๐๐ น. ของทุกวันพุธของสัปดาห์ ภายใต้  concept  :  ROAD OF LOVE รายละเอียด
นางสมรัก  ศรีคง  วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรได้ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคต  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวิถีอีสาน  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจ ติดตามสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวิดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ เขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอค้อวัง อำเภอมหาชนะชัย และอำเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณท้องสนามหลวง รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ แบบประเพณีท้องถิ่น จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการแสดง ดนตรีไทยพิลาส เฉลิมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ถนนคนเดิน ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า รายละเอียด

จังหวัดยโสธร และหน่วยงานราชการ ได้ทำพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหดยโสธรในวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิถีอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด
จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดการประกวดเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ในงานวันสถาปนาและกาชาด จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ เวทีกลางวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร บริเวณสวนสาธารณะ บุ่งน้อย บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติ ภูมิปัญญาไทย "คนดีศรีเมืองยศ" จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ เวทีกลางวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร บริเวณสวนสาธารณะ บุ่งน้อย บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
จังหวัดยโสธร และหน่วยงานราชการ ได้ตักบาตรเช้า และทำพิธีบวงสรวง เนื่องในงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ ๔๒ ปี ในวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
จังหวัดยโสธร และหน่วยงานราชการ ได้ทำพิธีบอกกล่าวเจ้าเมืองยโสธร รอบเขตเทศบาลเมืองยโสธร เนื่องในงานวันสถาปนาและงานกาชาด จังหวัดยโสธร ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ เขตเทศบาลเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอีย
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้คัดสรรรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ระดับอำเภอ ในโครงการรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร อำเภป่าติ้ว ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้คัดสรรรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ระดับอำเภอ ในโครงการรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร อำเภอกุดชุม ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้คัดสรรรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ระดับอำเภอ ในโครงการรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร อำเภอไทยเจริญ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้รับเชิญบรรยาย เรื่อง การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า OTOP โดยได้มีการสืบค้นเรื่องราวประวัติสินค้า OTOP ในจังหวัดยโสธร
ในโครงการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจังหวัดยโสธร ในวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมกรีนปาร์ค ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้คัดสรรรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ระดับอำเภอ ในโครงการรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร อำเภอค้อวัง ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้คัดสรรรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ระดับอำเภอ ในโครงการรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร อำเภอมหาชนะชัย ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอีย
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้คัดสรรรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ระดับอำเภอ ในโครงการรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ัประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้คัดสรรรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ระดับอำเภอ ในโครงการรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร อำเภอทรายมูล ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้คัดสรรรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ระดับอำเภอ ในโครงการรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกัน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ในวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกัน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการประกวดบรรยายธรรม ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา  ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และ สภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมงานประเพณีมาลัยข้าวตอก ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร "ร้อยเรียงเป็นสาย เชื่อมสายใยชาวมหาชนะชัยหลอมรวมใจเป็นหนึ่ง" ขบวนแห่มาลัยข้อที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชิงถ้วยพระราชทานจาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอียด
จังหวัดยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้เปิดงานถนนคนเดิน ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๓ โดยจัดให้มีการประกวดกลองยาว การประกวดโปงลาง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง และการประกวดขับร้องเพลงสตริง ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า กำหนดเริ่มประกวดในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุค ในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน : เมืองเก่า  ๒๐๐ ปี  บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณถนนหน้าวัดสิงห์ท่า - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  เวลา ๐๗.๐๐ น. ของทุกวันพุธของสัปดาห์ ภายใต้  concept  :  ROAD OF LOVE รายละเอ
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ( เจริญ สุวฑฺฒโน ) ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจ ติดตามสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวิดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ เขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทา และอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร รายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้คัดเลือกอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับจังหวัด ได้แก่ เด็กชายพศวัตฎ์ นักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  ได้จัดโครงการเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ในการออกหน่วยบริการ ตามโครงการ “ยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ” (จังหวัดเคลื่อนที่) และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยการนำเอากิจกรรมการสาธิตมารยาทไทย นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนา และการสาธิตศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน          ของเครือข่ายวัฒนธรรม  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม รายละเอียด
 เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมการดำเนินโครงการรากวัฒนธรรม  “ของดีบ้านฉัน ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลางกลาง ชั้น ๓ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน จากกระทรวงวัฒนธรรม ระดับอำเภอ กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางดอกไม้ถวายสักการะงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจ ติดตามสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ เขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ราย
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมอาเซียน จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๗ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑  สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร ๑๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุค ในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน : เมืองเก่า  ๒๐๐ ปี  บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณถนนหน้าวัดสิงห์ท่า - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  เวลา ๐๗.๐๐ น. ของทุกวันพุธของสัปดาห์ ภายใต้  concept  :  ROAD OF LOVE รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ อธิษฐาน ขอพร ในการดำเนินโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๖  ในการออกหน่วยบริการ ตามโครงการ “ยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ” (จังหวัดเคลื่อนที่) และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยการนำเอากิจกรรมมการสาธิตมารยาทไทย  นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนา และการสาธิตศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเครือข่ายวัฒนธรรม  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความภาคถูมิใจในท้องถิ่นตนเองสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุค ในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน : เมืองเก่า  ๒๐๐ ปี  บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณถนนหน้าวัดสิงห์ท่า - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  เวลา ๐๗.๐๐ น. ของทุกวันพุธของสัปดาห์ ภายใต้  concept  :  ROAD OF LOVE รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุค ในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน : เมืองเก่า  ๒๐๐ ปี  บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณถนนหน้าวัดสิงห์ท่า - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  เวลา ๐๗.๐๐ น. ของทุกวันพุธของสัปดาห์ ภายใต้  concept  :  ROAD OF LOVE รายละเอียด
จังหวัดยโสธร โดยนางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ( เจริญ สุวฑฺฒโน ) ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ ๕๐ วัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุค ในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน : เมืองเก่า  ๒๐๐ ปี  บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณถนนหน้าวัดสิงห์ท่า - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  เวลา ๐๗.๐๐ น. ของทุกวันพุธของสัปดาห์  ภายใต้  concept  :  ROAD OF LOVE รายละเอียด
เมื่อเวลา ๑๘.๐๐ น. นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัย “เพื่อรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา  เทิดไท้องค์ราชัน  เฉลิมพระเกียรติ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญ-จิตอาสา บำรุงรักษาพระอารามหลวง บำเพ็ญสาธารณประโยช “รวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา  เทิดไท้องค์ราชัน  เฉลิมพระเกียรติ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) และวัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ “รวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา  เทิดไท้องค์ราชัน  เฉลิมพระเกียรติ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวิถีอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
เมื่อเวลา ๐๖.๔๕ น. นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ “เพื่อรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา  เทิดไท้องค์ราชัน  เฉลิมพระเกียรติ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีเจิญพระพุทธมนต์โพชฌงค์ปริตร นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานพระพุทธศาสนา “เพื่อรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา  เทิดไท้องค์ราชัน  เฉลิมพระเกียรติ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖” ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ลงนามถวายพระพร “เพื่อรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา  เทิดไท้องค์ราชัน  เฉลิมพระเกียรติ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖” ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องโถงศาลากลาง (หลังเก่า) ชั้น ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมทางไกล ( Video Conference ) เพื่อรับนโยบายปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ปรีชา กันธิยะ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้มอบเกียรติบัตรในการดำเนินการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย " ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลางกลางจังหวัดยโสธร รายละเอียด
จังหวัดยโสธร ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อ “รวมพลังศาสนิกชน  เทิดไท้องค์ราชัน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖” ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องโถงศาลากลาง ชั้น ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจ ติดตามสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอมหาชนะชัย อำเภอป่าติ้ว และอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมทางไกล ( Video Conference ) เพื่อคัดสรรสินค้าทางวัฒนธรรมและบริการ จังหวัด ละ ๕ รายการและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้คัดสรรส่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. รายละเอียด
พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลพระศพ ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รายละอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมจัดกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุค ในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน : เมืองเก่า  ๒๐๐ ปี  บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณถนนหน้าวัดสิงห์ท่า - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  เวลา ๐๗.๐๐ น. ของทุกวันพุธของสัปดาห์  ภายใต้  concept  :  ROAD OF LOVE รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมข้าราชการ ร่วมถวายผ้าจุลกฐิน ประจำปี ๒๕๕๖  จัดงานในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ วัดอัมพวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ ผู้ได้รับพระราชทาน  คือ นายสงวน เติมวิวัฒน์ จัดงานระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ วัดศรีธรรมาราม (ธ) พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคี ( ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ) จัดงานระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สาขาวัดมหาธาตุ บ้านค้อใต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมคณะ ได้ร่วมพิธีถวายราชสุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาฝนหลวง" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวิถีอิสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖  จัดงานระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ วัดภูสูง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมคณะ ได้ร่วมจัดกิจกรรม ตุ้มโฮม พาแลง ในการดำเนินโครงการถนนคนเดิน : เมืองเก่า  ๒๐๐ ปี  บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณถนนคนเดิน หน้าวัดสิงห์ท่า เมืองเก่า  ๒๐๐ ปี รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมคณะ ได้ร่วมจัดกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุค ในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน : เมืองเก่า  ๒๐๐ ปี  บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณถนนหน้าวัดสิงห์ท่า - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  เวลา ๐๗.๐๐ น. ของทุกวันพุธของสัปดาห์  ภายใต้  concept  :  ROAD OF LOVE รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ ผู้ได้รับพระราชทาน  คือ นายตรงสิทธิ์ ตั้งจตุรวิธ จัดงานระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดโคกสว่าง ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ ผู้ได้รับพระราชทาน  คือ นางกมลวรรณ  จันทรคง  จัดงานระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจ ติดตามสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดป่าบ้านค้อใต้ บ้านค้อใต้ หมู่ที่ ๒ , ๑๔ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
พิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมจัดกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุค ในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน : เมืองเก่า  ๒๐๐ ปี  บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณถนนหน้าวัดสิงห์ท่า - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  เวลา ๐๗.๐๐ น. ของทุกวันพุธของสัปดาห์  ภายใต้  concept  :  ROAD OF LOVE รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้รับคัดเลือกเป็นสำนักงานวัฒนธรรม ระดับดีมาก และมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังะเภทเหวัด ด้านศิลปะ และประเภทเยาวชน รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องแตงโมหวาน ศาลากลาง (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันปิยมหาราช ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดยโสธร

รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุ ( พระอารามหลวง ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรรายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมยโสธร จัดโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น "จุดไฟตูม" กาคืนวันออกพรรษา  ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖ ณ  วัดบูรพา   บ้านทุ่งแต้  ตำบลทุ่งแต้  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประชุมเตรียมงานเชิญงานสืบสานประเพณีจุดไฟตูมกา ในคืนวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ (ของดีบ้านฉันประเพณีแบบดั้งเดิม) ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
เชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีจุดไฟตูมกาในคืนวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ (ของดีบ้านฉันประเพณีแบบดั้งเดิม) ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ โรงเรียนโพนงามเกี้ยงเก่าและโรงเรียนมัธยมไชยมงคล ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จัดโครงการเข้าค่ายศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ระหว่างโรงเรียนโพนงามเกี้ยงเก่าและโรงเรียนมัธยมไชยมงคล เมืองไกรสอนพรมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว รายละเอียด
โครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในเขตพื้นที่ ๙ อำเภอ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรพุทธบุตรวังน้ำทิพย์  ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบ ๙ อำเภอ ๑๑ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย จัดกิจกรรมการอบรมมารยาทไทย  ยิ้มไหว้ ทักทายกัน
วันที่  ๑๒  กันยายน  .ศ.  ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมจัดนิทรรศการประเทศในอาเซียน ๑๐ ประเทศ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  ได้ดำเนินโครงการลานบุญ  ลานวิถีไทย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  เพื่อส่งเสริมให้ศาสนาเป็นแหล่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของประชาชนในพื้นที่   และให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข  โดยมี ลานบุญ  ลานวิถีไทยของศาสนสถานที่ตนนับถือเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนา  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของคนในชุมชน  มีศาสนสถานในโครงการ  จำนวน  ๑๒ แห่ง รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการ ๑ เส้นทางท่องเที่ยว ๗ สินค้าทางวัฒนธรรม และ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบครบวงจร ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร ใันวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบ ๙ อำเภอ ๑๑ จุด รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้มอบโหล์ เกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามโครงการร้านเกมสีขาวและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๖ และ มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ในการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร" ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลาง ชั้น ๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย ภาษาถิ่น เนื่องใน "วันภาษาไทยแห่งชาติิ" ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร ณ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อำมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
จังหวัดยโสธร ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙ นาฬิกา ๙ นาที รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระพุทธศาสนาศูนย์สถานศึกษาวันอาทิตย์ในวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการถวายความรู้ผู้ดูแลทรัพย์สินที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภายในวัดแด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการ "เยาวชนวัยใส หัวใจเข้มแข็ง" (รักนวลสงวนตัว) ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศใ ๒๕๕๓ และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร และ โครงการสนับสนุนกลไกการทำงานกับเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องมณีนพเก้า โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
จังหวัดยโสโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ และประกวดขบวนแห่บั้งไฟโบราณ ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ เวทีกองอำนวยการ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ( ประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ) และ ณ บริเวณตามแนวถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ( ประกวดขวนแห่บั้งไฟโบราณ ) รายละเอียด
สำนักงานวันธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคล ณ ศูนย์การเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวัี่นอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จังหวัดยโสธร ณ ห้องมณีนพเก้า โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ รายละเอียด
ผู้ตรวจราชการ ( นางวิไล วิทยานารถไพศาล ) พน้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ( รอบที่ ๒ ) ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ แบบท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร ณ วัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมงานพิธีวันจักรี ณ ศูนย์การเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ รายละเอียด
จังหวัดยโสธร จัดงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
พบเรือโบราณในลำน้ำชี บริเวณฝายพนมไพร - ยโสธร ณ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาไทย "คนดีศรีเมืองยศ" ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ เวทีกลาง งานวันสถาปนาและงานกาชาด จังหวัดยโสธร บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย - บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยสธร ได้จัดโครงการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสู่ชุมชน จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ บริเวณงานถนนคนเดิน วัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมอนุกรรมการ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ( YPOC ) จังหวัดยโสธร ศาลากลาง ( หลังเก่า ) ชั้น ๒ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการประชุมเพื่อดำเนินการให้ได้มา ซึ่งสมาชิกและสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ณ ศูนย์การเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางดอกไม้ถวายสักการะงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศูนย์การเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศูนย์การเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
จังหวัดยโสธร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑  สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร ๑๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
คณะสงฆ์จังหวัดยโสธร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม ( สวดมนต์ข้ามปี ) ณ วัดมหาธาตุ ( พระอารามหลวง ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
จังหวัดยโสธร ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
จังหวัดยโสธร จัดงานทอดมหากฐินสามัคควัดที่ไม่มีเจ้าภาพจอง ( ตกค้าง ) ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ของบุคลากร จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทา น นายจ่าวพงษ์ ภูมะพานิช ณ วัดศรีธรรมาราม ( พระอารามหลวง ) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันปิยมหาราช ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้เป็นวิทยากรอบรมมารยาทไทยเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วัดบ้านหนองบอน ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางพวงคำ  ทองทั่ว  พร้อมด้วยข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรย้อนยุค   ในวันพุธที่  ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๕  ณ  ถนนคนเดิน  เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
นางพวงคำ  ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร   และคณะข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสังฆราชบูชา  ในวันที่  ๒๑ - ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๕  เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อน้อมถวายสักการะเป็นพระราชกุศล  ในวโรกาสที่เจ้าประคุณ  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช ฯ ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี รายละเอียด  
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ณ งานถนนคนเดิน เมืองเก่าชุมชนบ้านสิงห์ท่า รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจ/ติตาม/ประเมินผล ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วัดในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมอนุกรรมการ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องศูนย์กลางข้อมูลระบบแผนผัง/แผนที่แหล่งน้ำขนาดเล็ก จังหวัดยโสธร ศาลากลาง ชั้น ๒ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดการประกวดอ่านทำนองเสนาะและอ่านร้อยแก้ว " การสร้างจิตสำนึก การรณรงค์ การป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา" และ "การเสวนาผ้าไทย พร้อมมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ให้ความร่วมมือแต่งกายผ้าไทย  ประจำเดือนสิงหาคม " ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ เวทีโรงงิ้ว บริเวณงานถนนคนเดิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม  ประจำปี  ๒๕๕๕  จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม   ๒๕๕๕ ณ  โครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้ (วัดบูรพาบ้านทุ่งแต้) อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน  จังหวัดยโสธร  ประจำปี  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๓  สิงหาคม   ๒๕๕๕ รายละเอียด
จังหวัดยโสธร ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ( นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ) พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  ในวันที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ รายละเอียด  
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรมงานมหกรรมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม วิถีอีสาน จังหวัดยโสธร งาน " เทศกาลของขวัญวันแม่ " ณ เวทีการแสดงลานกิจกรรม งานถนนคนเดิน จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
จังหวัดยโสธร ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้แต่งกายผ้าไทย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เวทีโรงงิ้ว งานถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมสัมนา ผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องมณีนพเก้า โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "หมอสูตรขวัญ" ประจำปี ๒๕๕๕ จังหวัดยโสธร ณ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๑ มิภุนายน ๒๕๕๕ รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังยโสธร ได้จัดโครงการลานบุญ ลานปัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ วัดนาเวียง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ รายละเอียด

จังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ วัดภูสูง ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
สภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดการประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ และการประกวดขบวนแห่บั้งไฟโบราณ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ เวที บริเวณกองอำนวยการ ถนนแจ้งสนิท ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
สภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม และการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๕ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ ๓๐ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมยโสธร ๑ ศาลากลาง ชั้น ๓ (หลังใหม่) ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ แบบประเพณีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดสิงห์ท่า ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการตรวจ ติดตามแผนการตรวจราชการ ของกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการ "เที่ยวสิริมงคล ไหว้พระ ๙ วัด เสริมบารมี งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๕" ณ วัดในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดงานประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ เวทีกลางงานวันสถาปนาและงานกาชาด บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ ในวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการ " เชิดชูเกียรติ ภูมิปัญญาไทย คนดีศรีเมืองยศ ประจำปี ๒๕๕๕ " ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ เวทีกลางงานวันสถาปนา และ งานกาชาด บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย - บุ่งใหญ่ รายละเอียด

จังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการ "ถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า จังหวัดยโสธร" ณ บริเวณถนนหน้าวัดสิงห์ท่า - ศาลหลักเมือง เริ่มกิจกรรมวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รายละเอียด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการยกย่องเด็กดีมีคุณธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิยากรตั้งตรงจิต ๑๕ รายละเอียด
...การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ โครงการประกวด
การเสริมสร้าง วัฒนธรรมประชาธิปไตย การเสริมสร้าง
คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ระดับจังหวัด
ประจำปี ๒๕๕๔
รายละเอียด
...การประกวดขบวนแห่บั้งไฟโบราณ จังหวัดยโสธร
ประจำปี ๒๕๕๔ ณ บริเวณถนนเทศบาลเมืองยโสธร
ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
รายละเอียด
...การประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
ประจำปี ๒๕๕๔ ณ บริเวณข้างวัดมหาธาตุ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
รายละเอียด
...สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรร่วมกับโรงเรียน
บ้านหนองบอน จัดโครงการอบรมมารยาทไทย
สำหรับเด็ก เยาวชน ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน
รายละเอียด
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : เกวียนสลักลาย บ้านนาสะไมย์ จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๔
รายละเอียด
พิธีเททองอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (สิงห์) เจ้าเมืองยโสธรท่านแรก ณ บริเวณสวนสาธารณะ
บุ่งน้อย – บุ่งใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร
รายละเอียด
งานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๔
ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย – บุ่งใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร
รายละเอียด
พิธีอัญเชิญและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ  ๕  ประเทศ และีปฏิบัติธรรม 
“ ยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ”
ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย – บุ่งใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร
รายละเอียด
การประกวดการขับร้องสรภัญญ์พื้นบ้าน และนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประปี ๒๕๕๔
วันที่ ๔  พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย – บุ่งใหญ่
ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร
รายละเอียด
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบประเพณีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔   ณ วัดสิงห์ท่า ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร รายละเอียด
..โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๔วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ  โบราณสถานวัดศรีธาตุ  บ้านสิงห์  ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร รายละเอียด
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๑๘ ภาคคณะสงฆ์
ภาค ๑๐ กรมการศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และวัดบ้านเขื่องคำ
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ วัดบ้านเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ เมืองยโสธร
รายละเอียด
...สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบโล่รางวัล โครงการเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาไทย
"คนดีศรีเมืองยศ" ประจำปี ๒๕๕๔ ณ เวทีกาชาด
ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
รายละเอียด
...โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา สู่การเรียนรู้และหมู่บ้านวัฒนธรรมนำร่อง
วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔
ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร

รายละเอียด
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
ประจำปี ๒๕๕๔ จังหวัดยโสธร
วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔
ในงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร
รายละเอียด
...สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการ "เยาวชนวัยใส หัวใจเข้มแข็ง" (รักนวลสงวนตัว) ประจำปี ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
อ.กุดชุม จ.ยโสธร วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

รายละเอียด
...กิจกรรมโครงการตักบาตรย้อนยุคเนื่องใน
วันมาฆบูชา ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เมืองเก่าวัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

รายละเอียด
>>โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา
ประจำปี ๒๕๕๔ ณ วัดมหาธาตุ (พะอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
รายละเอียด
...สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการ
พัฒนาบุคลากร (หลักสูตรศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ จังหวัดเลย รายละเอียด
...สำนักงานวัฒนธรรมจัดโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม
ในสถานศึกษาสู่การเรียนรู้และหมู่บ้านวัฒนธรรมนำร่อง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์
ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
รายละเอียด
...สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรม
โครงการปฏิบัติธรรม "ยโสธร สร้างสุข  สร้างรอยยิ้ม"
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
วันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๔
ณ  บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลจังหวัดยโสธร
รายละเอียด
...สภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรจัดโครงการถวายพระพร
เทิดไท้องค์ราชันย์และการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๔
วันที่ ๑๓- ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔
รายละเอียด

...วันด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔ จังหวัดยโสธร
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔
ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
อ.เมือง จ.ยโสธร
รายละเอียด