@ การดำเนินโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ในงานวันเด็ก วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
@ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ อธิษฐาน ขอพร ในการดำเนินโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
@ ประกาศจังหวัดยโสธร ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา์ท่องเที่ยววัฒนธรรมฉลองราชย์ กิจกรรม ก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม จำนวน ๑ แห่ง ณ วัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (โครงการศูนย์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปงบประมาณี พ.ศ. ๒๕๕๗ ) รายละเอียด แบบ ปร. ๔,๕
@ สถิติข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดยโสธร ปี ๒๕๕๖ แบบรายงาน สพอ. ๔ รายละเอียด
@ แจ้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดยโสธร ปี ๒๕๕๖ ให้ส่งสำเนาหน้าบัญชีให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เพื่อทำการเบิก-จ่าย ภายในวันที่ ๑๒ ธันวามคม ๒๕๕๖ (ตรวจสอบรายชื่อ) รายละเอียด
@ ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน “รวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา  เทิดไท้องค์ราชัน  เฉลิมพระเกียรติ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖” รายละเอียด
@ ขออนุมัติร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้าง โครงการพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมฉลองราชย์ กิจกรรม ก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม (โครงการศูนย์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปงบประมาณี พ.ศ. ๒๕๕๗ ) รายละเอียด
@ พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลพระศพ ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รายละเอียด
@ เชิญร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดศรีธรรมาราม (ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
@ เชิญร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
@ กำหนดจัดโครงการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรม  จังหวัดยโสธร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖      เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องแตงโมหวาน ศาลากลาง (หลังเก่า) ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
@ เชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีจุดไฟตูมกาในคืนวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ (ของดีบ้านฉันประเพณีแบบดั้งเดิม) ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
@ การดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรพุทธบุตรวังน้ำทิพย์  ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียด
@ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบครบวงจร ประจำี๊ปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร ใันวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด เสันทางท่องเที่ยว รายละเอียด เส้นทางท่องเที่ยว ๗ สินค้าวัฒนธรรม รายละเอียด
@ เชิญประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๒๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
@ ผลการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมยโสธร" ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร รายละเอียด
@ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายละเอียด
@ โครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๖ รายละเอียด
@ จัดโครงการ "เยาวชนวัยใส หัวใจเข้มแข็ง" (รักนวลสงวนตัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายละเอียด
@ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร รายละเอียด
@ การประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร" จังหวัดยโสธร รายละเอียด
@ จัดโครงการการสนับสนุนกลไกการทำงานกับเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร รายละเอียด
@ การประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมตาม พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร รายละเอียด
@ การประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟและการประกวดขบวนแห่บั้งไฟโบราณ จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๖ รายละเอียด
@ ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติฯ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องมณีนพเก้า โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
@ ขอเชิญทำบุญตักบาตรย้อนยุคและงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี ณ บ้านสิงห์ท่า ทุกวันพุธ รายละเอียด
@ E-book จุลสาร "ทรัพย์สินทางปัญญาและการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบป
@ ใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ประจำปี
@ โครงการเชิดชูเกียรติ ภูมิปัญญาไทย “คนดีศรีเมืองยศ” ประจำปี  ๒๕๕๔ รายละเอียด

@ ข้อมูลประกอบการสมัครคัดเลือกคนดีศรีเมืองยศ ประจำปี ๒๕๕๔ โหลดเอกสารที่นี่

@ คู่มือ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย รายละเอียด
@ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๓ รายละเอียด
@ ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การเสนอข้อมูลประวัติและผลงานศิลปินร่วมสมัย
   เพื่อพิจารณารับรางวัล"ศิลปาธร"     ประจำปี ๒๕๕๓

@ รับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเพื่อร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๓ ณ ประเทศเวียดนาม
     ในหัวข้อ "มังกร : ตำนวนแห่งวัฒนธรรมอาเซียน"

@โครงการ "เยาวชนวัยใส หัวใจเข้มแข็ง" (รักนวลสงวนตัว" ประจำปี ๒๕๕๓ พระวิทยากร (พระครูวินัยธรชาติ ฉายา กิตฺติธโร)
@ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๓ 
@ ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง สอบราคาจ้า้งเหมาปรับปรุงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
@ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์จังหวัดยโสธร (ประกอบการตรวจราชการ ๒๕๕๒)

- งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
   ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สนามหน้าศาลกลางจังหวัดยโสธร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

- พิธีรับโล่รางวัล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดีเด่นด้านการบริหารงานแบบบูรณาการ เป็นองค์รวมและผู้ทำคุณประโยชน์
์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เนื่องใในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

- รายงานเบื้องต้นผลการตรวจสอบ แหล่งโบราณคดี บ้านเชือก   ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
   รายละเอียด

- ประวัติผุ้ที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นในจังหวัดยโสธร ๑๐ สาขา โครงการเชิดชูเกียรติ
   ภูมิปัญญาไทย"คนดีศรีเมืองยศ" ประจำปี ๒๕๕๒
- ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นในจังหวัดยโสธร ๑๐ สาขา โครงการเชิดชูเกียรติ     
   ภูมิปัญญาไทย"คนดีศรีเมืองยศ" ประจำปี ๒๕๕๒ ดูรายละเอียด
- งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาและ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
  ทำนองสรภัญญะประเภททีม  ประจำปี ๒๕๕๒ ดูรายละเอียด
- พรบ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
- การใช้งานระบบรับคำร้องและให้บริการงานด้านภาพยนต์และวีดีทัศน์

- โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่ดีงาม ดรายละเอียด

- โครงการ "สานสายใยรัก สู่ฝันอันบริสุทธิ์" ดูรายละเอียด

- โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่ดีงาม ดูรายละอียด

- ขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวน ดูรายละอียด

- สู่ความเข้าใจตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดรายละเอียด

- โครงการเชิดชูเกียรติ ภูมิปัญญาไทย"คนดีศรีเมืองยศ" ประจำปี ๒๕๕๒ ดูรายละเีอียด

- คู่มือการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดูรายละเอียด- ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร กับ สถานศึกษา ดูรายละเอียด