อำนาจหน้าที่

 

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
                                      ก. ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งการ ด
ำเนินการ  ประสาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
                                      ข. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
                                      ค. ดำเนินการป้องกัน  และแก้ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม  โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
                                      ง. จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ในเขตพื้นที่จังหวัด
                                      จ. ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด  สภาวัฒนธรรมอำเภอ  และสภาวัฒนธรรมตำบล  รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
                                      ฉ. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง  ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                                      ช. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย