ข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

 


นางพวงคำ ทองทั่ว
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

ฝ่ายบริหารทั่วไป  

กลุ่มยุทธศาสตร์

และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

 

กลุ่มส่งเสริมศาสนา

ศิลปะและวัฒนธรรม

  ปฏิบัติราชการประจำอำเภอ
           

ปฏิบัติราชการประจำอำเภอเมืองยโสธร

 

 


ปฏิบัติราชการประจำอำเภอคำเขื่อนแก้ว

 

 


ปฏิบัติราชการประจำอำเภอทรายมูล

 

 

นางวราภรณ์ ลักษณะงาม
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ


ปฏิบัติราชการประจำอำเภอกุดชุม

 

 

 

 

 

 


ปฏิบัติราชการประจำอำเภอค้อวัง

   

 


ปฏิบัติราชการประจำอำเภอมหาชนะชัย

   

 


ปฏิบัติราชการประจำอำเภอไทยเจริญ

       ปฏิบัติราชการประจำอำเภอเลิงนกทา

 

  

ปฏิบัติราชการประจำอำเภอป่าติ้ว